Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia

Thứ hai 31/10/2011 12:00

Ví trí, chức năng
Ủy ban Quốc gia là tổ chức liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.
Nhiệm vụ, quyền hạn
- Ủy ban Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược và kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép, phối hợp các chương trình và nguồn lực, và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
- Ủy ban Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
- Ủy ban Quốc gia tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
- Những văn bản do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ký được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ chế hoạt động
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;
- Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo cũng như mối quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia với các Ban Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương;
- Vụ Văn xã (nay là Vụ Khoa giáo - Văn xã) Văn phòng Chính phủ giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia; điều hoà, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm;
- Ban Chỉ đạo tại các Bộ, ngành Trung ương do một lãnh đạo làm Trưởng ban. Thủ trưởng các Bộ, ngành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy định chức năng, nhiệm vụ, thành phần và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
- Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban. Bộ phận chuyên trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Ban Chỉ đạo tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định và do một lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo.