Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
38/BC-BLĐTBXH 04/05/2015 Báo cáo tình hình quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị quyết số 77⁄2014⁄QH của Quốc Hội
6618/BC-TCHQ 28/12/2011 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2011, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của ngành Hải quan
29/BC-BCĐ 05/12/2011 Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2011 của tỉnh Lâm Đồng
131/BC-UBND 14/10/2011 Công tác phòng, chống ma túy năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011
84/PCTNXH-CS06 02/03/2011 Kết quả công tác cai nghiện phục hồi năm 2010
93/BC-UBND 21/07/2010 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy(từ năm 2006 - 2010)
15/01/2010 Số liệu cai nghiện phục hồi năm 2009
200/BC-UBND 18/12/2009 Về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2009
30/01/2008 Số đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý theo địa phương từ năm 1998 đến năm 2007
30/06/2006 Số đối tượng nghiện ma túy được dạy nghề chia theo địa phương từ năm 2000 đến năm 2005