Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
608/QĐ-TTg 25/05/2012 Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
1001/QĐ-TTg 27/06/2011 Về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
679/QĐ-TTg 10/05/2011 Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
36/2004/QĐ-TTg 17/03/2004 Về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn 2020